Wake up, smell the coffee and play the game

Game material (in Lao)

ທ່ານສາມາດເບິ່ງເຄື່ອງມືໃນການຫຼິ້ນເກມເປັນພາສາລາວໄດ້ທີ່ນີ້